این تصویر از حلقه A بیرونی زحل ، قمر دافنیس و امواجی را که در لبه های شکاف کپلر ایجاد میکند، نمایش می دهد.
این نما از حلقه ی A زحل یک پروانه ی تنها را نمایش میدهد- این طرح واره یکی از بیشمار اشکالی است که توسط قمرهای کوچک میان حلقه ها که تلاشی ناموفق برای باز کردن شکاف در حلقه ها داشته اند ایجاد شده است.
پس از  نزدیک به ۲۰ سال، فضاپیمای کاسینی ناسا، آخرین فصل از مأموریت هیجان انگیز خود را آغاز کرد: پایان بزرگ.
عکاس: مائده فرهوش
در این نمای جالب فورانی از قطب جنوب قمر انسلادوس دیده می شود.