خوشه کروی M79 یا NGC 1904، در فاصله ۴۱ هزار سال نوری از ما و در صورت فلکی خرگوش است.
مروری بر رصد اجرام غیرستاره ای
این خوشه در صورت فلکی جاثی (هرکول)‌ و در فاصله ۲۲ هزار سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ۱۵۷۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی مار افسای
خوشه کروی M10 در صورت فلکی مارافسای و در فاصله ۱۴۳۰۰ سال نوری از ما ست.