عکاس: Martin Pugh
​​​​​​​عکاس: Eric Chesak
امتیاز تصویر: اشعه ایکس : Chandra: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al  نور مرئی: Hubble: NASA/STScI  مادون قرمز: Spitzer: NASA/JPL-Caltech
عکاس: Mitch Green
  • نمایش : ۲۷۷ دفعه
  • موضوع : عکاسی