ستاره‌شناسان با ترکیب داده‌های طول‌موج‌های مختلف، تصویری خیره‌کننده از یک آتش‌بازی کیهانی در خوشه ستاره‌ای  G286.21+0.17 خلق کردند.
امتیاز تصویر: ESO, A McLeod et al
امتیاز تصویر: اشعه ایکس : Chandra: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al  نور مرئی: Hubble: NASA/STScI  مادون قرمز: Spitzer: NASA/JPL-Caltech
ستاره شناسان با استفاده از مشاهدات دقیق از رصدخانه جمینی محکم ترین شواهد تا به امروز را مبنی بر اینکه شکل گیری ستاره های سنگین راهی مشابه برادران سبکتر خود را دنبال می کنند -اما با دوپینگ!- به دست آورده اند.