ماه فعال خشکی-اقیانوسی زحل، انسلادوس، در پشت سیاره غول پیکر در یک پرتره خالی از فضاپیمای کاسینی ناسا غرق می شود.
به نقل از تحقیقات اخیر ماموریت کاسینی ناسا، قمر یخی زحل ، انسلادوسِ (با اقیانوسی زیر سطح) ممکن است در گذشته های دور از مدارش بیرون افتاده باشد.
در مشاهدات جدید احتمال کشف حیات در اقمار انسلادوس (زحل) و اروپا (مشتری) افزایش یافت. عکس: طرح ساختار داخلی انسلادوس