مروری بر رصد اجرام غیرستاره ای
این خوشه در صورت فلکی جاثی (هرکول)‌ و در فاصله ۲۲ هزار سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ۱۵۷۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی مار افسای
در صورت فلکی سپر و فاصله ۶۰۰۰ سال نوری از ما
خوشه کروی M10 در صورت فلکی مارافسای و در فاصله ۱۴۳۰۰ سال نوری از ما ست.