امتیاز تصویر:  NASA, Voyager 1, JPL, Caltech
​​​​​​​سایه قمر آتش‌فشانی آیو روی سیاره مشتری تصویری خیره‌کننده از دید فضاپیمای جونو ناسا بوجود آورده است.
بزرگترین آتش‌فشان آیو، قمر سیاره مشتری، در آستانه فورانی عظیم است.
قمر آتشفشانی مشتری یعنی آیو جو نازکی دارد که سایه مشتری فرو میریزد و به صورت یخ متراکم می شود.