ماموریت آرتمیس ۱ با رسیدن به دورترین فاصله با زمین تصاویری متفاوتی از زمین ماه را منتشر کرد.
در این تصویر هشت میلیارد نفر در حال ناپدید شدن پشت ماه هستند.
ماموریت آرتمیس ۱ روز ۱۶ نوامبر به فضا پرتاب شد.
ماموریت آرتمیس ۱ همراه با موشک SLS و کپسول اوریون روز ۱۶ نوامبر ساعت ۱:۴۷ به وقت منطقه زمانی شرقی (۱۰:۱۸ به وقت ایران) به فضا پرتاب شد.
ماموریت آرتمیس ۱ در صورت مساعد بودن آب و هوا روز ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) انجام می‌شود.