نوسان های جو آتشفشانی قمر مشتری

قمر آتشفشانی مشتری یعنی آیو جو نازکی دارد که سایه مشتری فرو میریزد و به صورت یخ متراکم می شود.

مطالعات نشان می دهد مطالعات نشان می دهد که یخ زدن جو بر اثر قرا گرفته آتش فشان ها در سایه مشتری اتفاق می افتد.

کنستانتین تسانگ از دانشمندان سوئدی موسسه جنوب غربی بولدر در کلارادو گفت: «در این تحقیقات برای اولین بار به طور مستقیم پدیده ها بررسی شد و به درک ما از فعالیت های سطحی قمر کمک کرد.» مطالعات در ۲ آگوست در مجله تحقیقات ژئوفیزیک چاپ شد.

آیو بیشترین آتش فشان فعال را در منظومه شمسی دارد. آتش فشان ها با اثرات گرمایی جزر و مدی و در نتیجه نیروی گرانش مشتری و دیگر اقمار آن بوجود آمده است. این نیرو باعث فعالیت سطحی و به ویژه فعالیت آتش فشان ها می شود و در نتیجه گاز های چتر مانندی را تا ارتفاع ۳۰۰ مایل (۴۸۰ کیلومتر) بالا تر از سطح آیو می فرستد و گدازه های بازالت را به طور گسترده در فاصله صد ها مایل بوجود می آورد.

این مطالعات جدید درباره تغییر جو آیو در زمان گرفت و قرار گرفتن در سایه قمر غول گازی مشتری انجام شده است. در جو نازک آیو گاز دی اکسید گوگرد ناشی از آتش فشان ها وجود دارد. با قرار گرفتن قمر در سایه مشتری دی اکسید گوگرد روی سطح یخ می زند و با خروج از سایه و تابش نور خورشید دی اکسید گوگرد تصعید می گردد.

جان اسپنسر گفت: «این تحقیقات نشان می دهد که جو آیو در یک چرخه ثابت فروپاشی و اصلاح قرار دارد و جو تخریب شده با تصعید دی اکسید گوگرد ترمیم می گردد. SO2 از آتش فشان ها بوجود می آید و تابش نور خورشید فشار جو و دمای یخ را تعیین می کند.

پیش از این هیچ مطالعه ای از تغییرات جو آیو در زمان گرفتگی انجام نشده بود. در این تحقیقات از تابش گرمایی جو استفاده شده است و در نور مادون قرمز گرمای کم ناشی از فروپاشی جو آیو توسط تلسکوپ جیمینا بررسی شده.

رصد ها در دوشب در نوامبر ۲۰۱۳ و زمانی که آیو ۴۲۰ میلیون مایل (۶۷۵ میلیون کیلومتر) با زمین فاصله داشت انجام شده است. در هر دو موقعیت آیو قبل و بعد از قرار گرفتن در سایه مشتری به مدت ۴۰ دقیقه رصد شد.

تحقیقات در برنامه رصد خانه منظومه شمسی ناسا انجام شد. 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده