سرآغاز:

سال‌ها از پی هم می‌گذرند. زمستانی دیگر می‌رود و بهار می‌آید. روزهای سخت عبور می‌کند و دوباره زندگی و شادی باز می‌گردد. در این گذر عمر باید حرکت کنیم و بیاموزیم. سالی دیگر از راه رسید و ما برای این سال آرزوی شادی برای مردم ایران داریم.

فایلی که پیش رو دارید نوزدهمین شماره مجله الکترونیک کافه آسترو است. در این شماره برای شما اخبار و مقالات نجوم را گردآوردیم تا جهان را بهتر بشناسیم. در شماره ۱۹ کافه آسترو یک پیام برای شما داریم:

رویا داشته باشید و برای رویاهای خود تلاش کنید. هر رویایی ممکن است، حتی رویایی فراتر از مرز زمین ...