واحد های نجومی

برای اندازه گیری فواصل نجومی به واحد هایی نیاز داریم که محاسبه های آسانتری را به همراه داشته باشند.

به این منظور از واحد هایی که در زیر به آن اشاره می شود استفاده می کنیم:

  • واحد نجومی AU (astronomical unit)

AU یک واحد نجومی است که برابر با فاصله ی میانگین زمین تا خورشید یعنی تقریبا 1500 میلیون کیلومتر(km8^10*1.5) می باشد. این واحد برای اندازه گیری مسافت های کم همچون فواصل اجرام منظومه ی شمسی از یکدیگر مناسب است اما برای مسافت های بزرگتر به واحد های دیگری نیاز داریم.

  • سال نوریly (light year)

به دلیل زیاد بودن مسافت ها در میان اجرام آسمانی، راحت تر است که از "نور" برای اندازه گیری کمک گرفت. بنابر این زمانی که نور طول می کشد تا از جرمی به چشم ما برسد را در نظر می گیریم.

برای این که واحد طول سال نوری را به دست آوریم، باید سرعت نور را که در حدود 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است در 365 روز سال و 24 ساعت شبانه روز و 60 دقیقه ی هر ساعت و 60 ثانیه ی هر دقیقه ضرب کنیم یعنی 300000*365*24*60*60 و برابر است با    km 7^10*94680.

در مسافت های کوتاهتر نیز می توان از این واحد استفاده کرد. به طور مثال فاصله ی زمین تا خورشید 8 دقیقه ی نوری است.

  • پارسکpc

واحد دیگری که برای فواصل دور مورد استفاده قرار می گیرد، پارسک مخفف parallax second است. ولی در ابتدا توضیحی کوتاه درباره ی اختلاف منظر داده می شود.

هنگامی که از روی زمین به ستاره ای نگاه می کنیم، با توجه به مکان ما روی مدار زمین نسبت به خورشید، ستاره را در نقاط مختلفی می بینیم. یعنی در طی سال و چرخش زمین روی مدارش، موقعیت ستاره از دید ما تغییر می کند. 

      

حال اگر مثلث قائم الزاویه ای را در نظر بگیریم که یک زاویه ی آن برابر یک ثانیه ی کمانی و ضلع روبروی آن برابر یک واحد نجومی(AU) باشد، ضلع مجاور زاویه ی ذکر شده، یک پارسک خواهد بود.

 

در اندازه گیری ها بیشتر از کیلو پارسک و مگا پارسک استفاده می شود. هر پارسک حدودا برابر3.3 سال نوری و 206000 واحد نجومی می باشد.

 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده