لطفا مقالات خود را برای انتشار در سایت کافه آسترو به ایمیل زیر ارسال کنید. 

farhoushmaedeh@gmail.com

انیشتین در سال 1916 میلادی نظریه ی نسبیت عام را بیان کرد؛ براساس این نظریه ، جرم می تواند فضا- زمان را خمیده کند. در نتیجه در اطراف هر جرمی میدان گرانشی ایجاد می شود که هرچیزی ، حتی نور را منحرف می کند.