شکارچی و رصد خانه SONG

امتیاز تصویر و حق نشر:  Mads Fredslund Andersen, Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Univ., Denmark
دنباله گذر عطارد

امتیاز تصویر و حق نشر:‌ Dominique Dierick
شفق برفراز سوئد

امتیاز تصویر و حق نشر: Göran Strand
تفکر درباره خورشید

امتیاز تصویر و حق نشر:‌ Steven Gilbert
گرد و غبار سحابی فرشته

امتیاز تصویر و حق نشر: (Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors
امگا قنطورس: درخشان ترین خوشه ستاره ای کروی

امتیاز تصویر و حق نشر: Roberto Colombari
کهکشان NGC 6872: یک کهکشان مارپیچی کشیده

امتیاز تصویر و حق نشر:  FORS Team, 8.2-meter VLT Antu, ESO
باقیمانده انفجار ابرنواختری Simeis 147 : سحابی اسپاگتی

امتیاز تصویر و حق نشر:  (Giuseppe Donatiello (Italy) and Tim Stone (USA
سحابی M16 : ستون های تشکیل ستاره ها

امتیاز تصویر:  J. Hester, P. Scowen (ASU), HST, NASA
کهکشان راه شیری در نور ماه

امتیاز تصویر و حق نشر: بابک امین تفرشی TWAN
NGC 7635: سحابی حباب

امتیاز تصویر:  (NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI / AURA
دنباله دار، جغد و کهکشان

امتیاز تصویر و حق نشر: Bob Franke
کهکشان حلقه انیشتین

امتیاز تصویر: Y. Hezaveh (Stanford) et al., ALMA (NRAO/ESO/NAOJ), NASA/ESA Hubble Space Telescope
طلوع آندرومدا برفراز کلمبیا

امتیاز تصویر و حق نشر: Hugo Armando Rua Gutierrez
ایستگاه بین المللی فضایی بر فراز زمین

امتیاز تصویر و حق نشر: STS-132 خدمه , Expedition 23 خدمه , NASA
ابر های شوریده بر فراز نیوزیلند

امتیاد تصویر و حق نشر: Witta Priester
سیستم حمل و نقل سریع الکتروستاتیک هلیوسفری

امتیاز تصویر: NASA ، مرکز پرواز فضایی مارشال