دانشجوی کارشناسی فیزیک مهندسی
دانشگاه الزهرا (س)
با سابقه فعالیت در انجمن علمی و دانشجویی