متولد اردیبهشت شصت و سه شمسی

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار

طراح و سازنده سیستمهای اویونیک - الکترونیک و نرم افزار ویژه پرواز هواپیما، مخترع چند سیستم کمک ناوبری پرواز

 دانش پژوه نجوم از موسسه فرهنگی نیماسب، مورد تایید جامعه منجمین آماتور فرانسه

 عضو انجمن ریاضی دانان جوان، محقق مستقل صنایع فضایی